CS CS CS

HTA Channel | Hockey Talent Academy | Tréninková videa | Hokej

Notice: Undefined variable: iframe in /home/domains/htavideo.com/web/public/www/includes/page/body1.php on line 222

TESTOVÁNÍ RYCHLOSTI BRUSLENÍ V LEDNÍM HOKEJI

Rychlost, rychlost a zase rychlost…

O ledním hokeji se traduje, že je nejrychlejší hra na světě, k čemuž zcela jistě přispívá fakt velmi rychlého pohybu hráčů po ledě.

Mám zájem o testování hráče

Cíl testování

Na základě testování lze objektivně stanovit silné i slabé stránky hokejového bruslení hráčů a současně i posoudit efektivitu speciálně zaměřené tréninkové přípravy. Testování může zároveň nepřímo stimulovat hráče k aktivnějšímu a racionálnějšímu přístupu k bruslení.

Hlavním cílem testování hokejového bruslení je současné posouzení výkonů podaných v testech. Na základě poměrně velkého počtu testovaných hráčů můžeme porovnat a vyhodnotit dosažené výsledky s věkově stejně starými hráči. Pomocí opakovaného testování můžeme vyhodnotit efektivitu bruslařského tréninku. Výše uvedené testy používám v praxi již 6 let. Jsou pro mě spolu s videem vstupní informací pro zhodnocení techniky bruslení u konkrétního hráče či při opakovaném testování zrcadlem efektivity mého bruslařského tréninku. U shodných testů můžeme využít rozdílu časů naměřených mezi jízdou s kotoučem a bez kotouče, který je nepřímým ukazatelem techniky vedení kotouče.

Za šestiletou dobu praxe s testováním hráčů všech věkových kategorií včetně profesionálů a odstraňování špatných návyků v technice bruslení jsem vytvořil vlastní testy pro hráče ledního hokeje, které rozdělují hokejové bruslení na menší ohraničené části. Jednotlivé testy jsou zaměřeny na rychlost hokejového bruslení ve specifických částech, jsou měřené elektronicky s přesností na setinu sekundy. Jízda každého hráče je zaznamenávána na kameru. Díky tomuto záznamu můžeme odhalit i ty nejmenší detaily techniky bruslení konkrétního hráče. Získáváme tak aktuální informace o hráči, na jejichž základě jsou sestaveny tréninkové plány pro rozvoj hokejového bruslení v následujícím období.


Seznam vlastních bruslařských testů na ledě (všechny níže uvedené testy jsou měřeny elektronicky s přesností na setinu sekundy)


Hokejové bruslení / akcelerace bez kotouče

Akcelerace, neboli zrychlení, patří mezi nejdůležitější aspekty ledního hokeje. V dnešním moderním pojetí tohoto sportu se uplatňují hráči s rychlým a výbušným startem, kteří dokáží v krátkém časovém intervalu vyvinout maximální rychlost bruslení. Tento test je zaměřen na zrychlení hráče v přímé jízdě bez kotouče. Tento test nám odhalí rychlostně-silové dispozice hráče.


Hokejové bruslení / jízda v oblouku bez kotouče

Bruslení v oblouku je stejně důležité jako bruslení v přímé jízdě. Hráči kteří v této části vynikají, dominují. Má zásadní vliv na celkovou rychlost hráče a je využitelný při přebruslení hráče v situaci jeden na jednoho či vybruslení z rohu. Velmi důležitá je technika bruslařského kroku v krátkém oblouku a technika překládání. Test jsem zvolil na kruhách pro přesné a snadné jeho snadné vytyčení dráhy.


Hokejové bruslení / jízda v oblouku s kotoučem

Bruslení v obloucích s kotoučem vyžaduje zvýšené nároky na každého hráče. Uplatňují se tak nejen bruslařské dovednosti, ale také kvalita vedení kotouče v obloucích. V tomto testu klademe velký důraz i na krytí.


Hokejové bruslení / jízda v oblouku vzad

Bruslení v oblouku v jízdě vzad je stejně důležité jako bruslení v přímé jízdě vzad. Má zásadní vliv na celkovou rychlost hráče a je závislé na celé řadě faktorů. Velmi důležitá je technika bruslařského kroku v oblouku a technika překládání.


Hokejové bruslení / jízda v oblouku vzad s kotoučem

Bruslení vzad v obloucích s kotoučem vyžaduje zvýšené nároky na každého hráče. Uplatňují se tak nejen bruslařské dovednosti, ale také kvalita vedení kotouče v obloucích.


Hokejové bruslení / Přechody

Jedná se o bruslení v přechodech z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed. Je to činnost, ke které dochází velmi často během každého utkání, zároveň dává hráči velmi dobrý předpokladem pro sledování hry. Pokud hokejista zvládá tyto přechody technicky správně a dokáže je v patřičné rychlosti využívat, získává výhodu před ostatními. Právě tento prvek výrazně ovlivňuje hráčův pohyb v utkání.

Jeden příklad z praxe, asi půl roku jsem připravoval hráče, který když přijel na individuální výuku poprvé (hráč kategorie mladší dorost) při testu přechodů 3x upadl a nedokončil jej. Po několika intenzívních bruslařských výukách dosáhl výrazného zlepšení ve všech kontrolních testech, téměř všechny disciplíny z více jak 100 testovaných hráčů vyhrál, včetně zmiňovaných přechodů a rychlostně by držel krok i s řadou seniorů profesionálů! A i když měnit techniku bruslení je ve starším věku výrazně složitější jde to. Jak se říká “Nikdy není pozdě!“.


Hokejové bruslení / přechody s kotoučem

Jedná se o bruslení s kotoučem v přechodech z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed. Tato činnost s kotoučem vyžaduje zvýšené nároky na každého hráče. Uplatňují se tak nejen bruslařské dovednosti, ale také kvalita vedení kotouče v obloucích.


Hokejové bruslení / Komplexní standardizovaný test v jízdě vpřed

Jedná se o komplexní test bruslení, při kterém je důležitá jak jízda v přímé jízdě, tak jízda v oblouku. Důležitá je efektivní technika bruslařského kroku, plynulost provedení a celková kondiční připravenost daného hráče. Tuto formu testu jsem zvolil pro její komplexnost, ve které se projevuje všestrannost hráče (akcelerace, překládání vlevo, vpravo, přímá jízda), dále především dobrý skluz a dlouhý krok, včetně kondiční připravenosti. Tento test se vyznačuje snadnou a rychlou přípravou na každém stadionu.


Test vedení kotouče

Tento test je zaměřen na komplexní vedení kotouče, dribling, vedení kotouče v oblouku a kličkování. Je spojen s bruslařskými dovednostmi a vyžaduje po hráčích vedení kotouče v přímé jízdě vpřed, v přímé jízdě vzad i jízdě v oblouku či kličkování. Důležitá je efektivní technika vedení kotouče, její spojení s bruslením a plynulost provedení. Odhaluje zejména hráčovy nedostatky ve vedení kotouče.


Z šestiletého testování z období roků 2009 – 2014 jsem dospěl k následujícím poznatkům

Mé zkušenosti ze sedmiletého pravidelného testování v rámci TEST campu, kde stále stejné a elektronicky měřené testy, které měří nezávislá a stále stejná profesionální společnost ukazují na velkou rozmanitost výsledků, kterou vidím spíše v oblasti techniky než kondice. Pokud budeme srovnávat dosažené výsledky jednotlivců v rámci testované skupiny a jednotlivých částech (v jízdě vpřed, zrychlení, jízdě vzad, přechodech, ale i obloucích) pořadí se výrazně mění, nejen na základě kondice, ale především techniky bruslení. Není výjimkou, že hráč v jednom z bruslařských testů výrazně vyniká a v jiném naopak výrazně zaostává. Dle mé zkušenosti je právě z tohoto důvodu potřeba diferencovat hokejové bruslení na více částí a cíleně tyto části testovat a reagovat na ně v tréninkovém procesu zejména korekcí techniky.

Je překvapující, že se v praxi nevěnuje dostatečná pozornost testování a videoanalýze techniky hokejového bruslení na ledě, jejichž výsledky jsou pro její korekci klíčové. Myslím si, že právě pečlivá práce v této oblasti vede k přesnému pojmenování chybných návyků a efektivní korekci chyb v následném cíleně zaměřeném tréninku. Až díky testování jsem zjistil, že nutně nemusí být rozdíl mezi rychlostí bruslení v jednotlivých částech u mladších hráčů ve věku 13-16 let a profesionálních hráčů seniorského věku.


Některé poznatky z dlouhodobého testování a vztahu mezi technikou bruslení a rychlostí bruslení:

  • výsledky dlouhodobého testování ukazují na skutečnost, že technika bruslení výrazně ovlivňuje rychlost bruslení, hráči, kteří byli velmi dobře hodnoceni v technice bruslení, dosahovali nadprůměrných výsledků v testech rychlosti bruslení
  • hráči, kteří se intenzivně věnovali technice bruslení, zaznamenali větší progres v rychlosti, než hráči, kteří se technice speciálně nevěnovali
  • hráči, kteří měli podobné bodové hodnocení v technice bruslení pro jednotlivé strany (překládání, přechody), měli v testech rychlosti pro obě strany velmi podobné výsledky
  • u hráčů s velmi dobrou technikou bruslení byly zjištěny menší rozdíly v porovnání stejných typů testů, avšak rozdílnou technikou bruslení (např. oblouky jízda vzad / vpřed), než u hráčů, kteří neměli dobré hodnocení techniky bruslení
  • hráči, kteří měli výborné hodnocení v technice bruslení, měli ve výsledcích testů rychlosti bez kotouče a s kotoučem menší rozdíl, než u hráčů s technikou špatnou
  • hráči s velmi dobrou technikou ve ve všech částech (komplexní) vykazovali ve všech testech v rámci testované skupiny nadprůměrné výsledky
  • u hráčů, které mají výsledky v jednotlivých testech v rámci testované skupiny nevyrovnané, ukazují na nevyrovnanou techniku bruslení v jednotlivých částech hokejového bruslení
  • výsledky, které můžeme označit za překvapivé jsme zaznamenali zejména v testu zrychlení, což přisuzujeme zejména většímu vlivu kondičních předpokladů v tomto testu
  • obecně lze říci, že hráči, kteří měli výborný pohyb ve hře, měli i výborné výsledky v navržených testech, což platilo i opačně
  • u testů, kde hraje kondiční složka významnější roli než technika (zrychlení), komplexní bruslařský test je větší závislost výsledků na věku hráče, než u testů technicky náročnějších (transition test, překládání test, stickhandling test)

Mám zájem o testování hráče

Forgot password

Enter your email address under which you are registered:

Changing password

Attention!

To play this video, you must be registered and logged in: